+1 305-597-4545 powerschool登录

多拉校园招生

 

 

 

 

 

 

 

 


欢迎!我们很高兴你在这里。

在为孩子选择一所学校的第一步走的是校园参观。在您的私人之旅,你将有机会看到我们的校园在行动,满足我们的教师和工作人员,并得到回答有关私营,基督教教育你的问题。

 

旅游日程

 

 

 

 

 

 

 

 

 


神圣的救世主学院招生过程

Application Request: Ready to apply? Click here to fill out our Application Request Form to start the admissions process.我们开始吧!点击下面的链接,以安排与我们的招生团队旅游。

 

旅游日程